"Ризърв Кепитал" АДСИЦ е публично дружество, учредено през 2012 г. и лицензирано от Комисията по финансов надзор, с Решение № 406 – ДСИЦ от 03.06.2013 г., по смисъла на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел.

Предметът на дейност на "Ризърв Кепитал" АДСИЦ обхваща набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и инвестиране на набрания паричен ресурс във вземания, покупко-продажба на вземания, както и извършване на други търговски дейности, пряко свързани с покупко-продажбата и/или секюритизацията на вземания.

"Секюритизация на вземания" означава, че Дружеството закупува вземания с паричните средства, които е набрало от инвеститори чрез издаване на ценни книжа /акции, облигации/. Дружеството функционира като своеобразна колективна инвестиционна схема за инвестиране във вземания.

За осъществяване на предмета си на дейност мениджмънта на "Ризърв Кепитал" АДСИЦ се стреми да структурира диверсифициран портфейл от вземания, инвестирайки в различни видове вземания, дължими от субекти в разнородни отрасли на икономиката, находящи се в различни региони на Република България.