Целеви сектори

"Ризърв Кепитал” АДСИЦ структурира диверсифициран портфейл от вземания, инвестирайки в разнообразни видове вземания, дължими от лица, опериращи в разнородни отрасли на икономиката, находящи се в различни региони на Република България. Дружеството секюритизира вземания към местни лица, които не са предмет на правен спор и не са обект на принудително изпълнение. В центъра на фокуса ни са най-перспективните класове активи, от гледна точка на секюритизацията, обезпечени и необезпечени вземания, които са възникнали вследствие на:

  • Вземания, възникнали в резултат на банкови кредити;
  • Вземания, възникнали в резултат на взаимоотношения с представители на публичния сектор;
  • Вземания, възникнали в резултат на небанково кредитиране;
  • Вземания, възникнали в резултат на ползване на комунални и други услуги – ползване на електрическа, топлинна енергия, стационарни и мобилни телефони, ползване на интернет и кабелна телевизия и други;
  • Вземания, възникнали в резултат на търговски взаимоотношения – вземания по търговски кредити;
  • Вземания, възникнали в резултат на лизинг;
  • Вземания на застрахователни дружества;
  • Вземания на лизингови компании;
  • Други. "Ризърв Кепитал" АДСИЦ не предвижда ограничения относно вида вземания за секюритизиране.