Мениджмънт

"Ризърв Кепитал“ АДСИЦима едностепенна система на управление - Съвет на директорите, в състав:

Николинка Димитрова Рангелова -Изпълнителен директор и изпълнителен член на Съвета на директорите;

Илиян Дианов Братанов - Председател на Съвета на директорите;

„Интегра Кепитъл“ ЕООД – Заместник председател на Съвета на директорите.