Вътрешна информация и Новини

Съгласно изискването на Наредба № 2 на КФН, във връзка с чл. 100т, ал. 3 от ЗППЦК, като публично дружество, „Ризърв Кепитал" АДСИЦ, разкрива регулярно информация за своята дейност чрез специализираната финансова медия „Инвестор. БГ“ - www.investor.bg, в публичните електронни регистри на КФН - www.fsc.bg, съответно секция  „Новини от e-Register”, www3.fsc.bg/eregnews/index.jsp и на БФБ-София АД - www.bse-sofia.bg.

 

Публикувано 30.04.2018 / 15:20 ч.

КФН, БФБ и Обществеността бяха уведомени, че на редовното ОСА на Ризърв Кепитал АДСИЦ – в ликвидация, провело се на 30.04.2018 г., с единодушие на всички акционери беше прието решение за промяна срока на ликвидация на Дружеството, който става 31.07.2018г. Решението на акционерите ще бъде вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. Протокола с решенията на акционерите от това общо събрание са на разположение на акционерите на предвидените от закона места и тук.


Публикувано 03.04.2018/ 14:55ч.

Днес пред КФН, БФБ и Обществеността е оповестено Тримесечно уведомление за текущия етап на производството на ликвидация на "Ризърв Кепитал" АДСИЦ – в ликвидация към 31.03.2018 г.., в изпълнение изискванията на чл. 37а от Наредба № 2 на КФН.


Публикувано 21.03.2018 / 12:00 ч.

КФН, БФБ и Обществеността бяха уведомени, че на 20.03.2018 г. се проведе второто открито съдебно заседание по т. дело № 1486/2017г. на СГС, ТО, VI-6 състав, образувано по искова молба на синдиците на Корпоративна търговска банка АД (н), за което дружеството е оповестило своевременно. СГС не беше готов с решение по делото и насрочи следващо заседание, което ще се проведе на 19.06.2018 г.


Публикувано 26.02.2018 / 11:15 ч.

Днес пред КФН, БФБ и Обществеността е оповестен Годишния финансов отчет на "Ризърв Кепитал" АДСИЦ – в ликвидация за 2017 г., в изпълнени изискванията на чл. 37а от Наредба № 2 на КФН, изготвен съгласно НСС13 - „Отчитане при ликвидация и несъстоятелност“


Публикувано 31.01.2018 / 10:20 ч.

КФН, БФБ и Обществеността бяха уведомени, че на 30.01.2018 г. Ризърв Кепитал АДСИЦ – в ликвидация сключи договор за прехвърляне на вземания (цесия), по силата, на който Дружеството продаде своето вземане от цедентен длъжник Кузман Николов Николов, с балансова стойност 42 700, на българско юридическо лице, срещу цената от 42 700 лева (четиридесет и две хиляди и седемстотин лева), която предстои да бъде платена, съгласно условията и сроковете заложени в договора.


Публикувано 21.11.2017 г. / 12:10 ч.

На 21.12.2016 г. в Търговския регистър воден от Агенцията по вписванията е публикувана Поканата за извънредно общо събрание на акционерите на "Ризърв Кепитал" АДСИЦ – в ликвидация, което ще се проведе на 21.12.2017 г. от 11:00 часа, а при липса на кворум – на 09.01.2018 г., на адреса на седалището на дружеството. Поканата и Материалите, свързани с дневния ред на събранието, и образецът на пълномощно за представляване на акционер в общото събрание, са на разположение на акционерите на предвидените от закона места, както и на интернет страницата на дружеството, в секция „Публична информация", „Общи събрания".


Публикувано 20.11.2017 / 16:20 ч.

КФН, БФБ, ЦД и Обществеността бяха уведомени, че на 20.11.2017 г. Ризърв Кепитал АДСИЦ (в ликвидация), получи определение на СГС, ТО VI-6 състав, съгласно което е насрочено съдебно заседание за 23.01.2018 г. по т. дело 1486/2017г., по отношение на което, както своевременно Дружеството е уведомило, ищецът „Корпоративна търговска банка“ АД (н) (КТБ (н)) и ответника „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ (в ликвидация) сключиха извънсъдебна спогодба. Със спогодбата Ризърв Кепитал“АДСИЦ (в ликвидация) и КТБ (н) се договориха за прекратяване на делото и уредиха начина на погасяване на насрещни вземания между страните, във връзка с което е внесена молба от страна на КТБ (н) за прекратяване на делото.


Публикувано 03.11.2017 / 16:00 ч.

КФН, БФБ, ЦД и Обществеността бяха уведомени, че на 03.11.2017 г. в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията по партида на Ризърв Кепитал е вписано прекратяване на дейността и откриване на производство по ликвидацията на Дружеството, и за ликвидатор е вписана г-жа Николинка Димитрова Димитрова – Рангелова, съгласно решението на Извънредното общо събрание на акционерите от 04.09.2017 г. и Решение № 1287 – ДСИЦ от 10.10.2017 г. на Комисията за финансов надзор.


Публикувано 23.10.2017 / 16:30 ч.

На 23.10.2017г. КФН, БФБ, ЦД и Обществеността бяха уведомени, за получено от Ризърв Кепитал АДСИЦ уведомление от „Българска фондова борса - София“ АД (БФБ), съгласно което с протокол № 52 / 19.10.2017г. Съвета на директорите на БФБ е взело следните решения: прекратява регистрацията на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ с борсов код R8I, ISIN 1100021127 на Основен пазар BSE, сегмент за дружества със специална инвестиционна цел и премества регистрацията на Алтернативен пазар BaSe, Сегмент акции, считано от 20.10.2017 г. Последното е във връзка с Решение № 1287 от 10.10.2017г. на Комисията за финансов надзор (КФН), с което КФН издаде разрешение за прекратяване на „Ризърв Кепитал” АДСИЦ , съгласно взето решение на 04.09.2017 г. на общото събрание на акционерите на Дружеството и отне лиценза за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на вземания.


Публикувано 17.10.2017 / 16:50 ч.

На 17.10.2017 г., пред КФН, БФБ и Обществеността, беше представено Публичното уведомление за финансовото състояние на „Ризърв Кепитал" АДСИЦ за третото тримесечие на 2017 г., съдържащо информация по Наредба № 2 от 17.09.2003г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриване на информация.


Публикувано 11.10.2017/ 11:40 ч.

На 11.10.2017 г. пред КФН, БФБ, ЦД и Обществеността беше оповестено, че на основание чл. 29 от ЗДСИЦ във връзка с чл. 47 ал. 1 от Наредба №11 и на основание чл. 28 от ЗДСИЦ, във връзка с чл. 21 от Закона за пазарните финансови инструменти, с Решение № 1287 - ДСИЦ от 10.10.2017г., Комисията за финансов надзор (КФН) издаде разрешение за прекратяване на „Ризърв Кепитал” АДСИЦ , съгласно взето решение на 04.09.2017 г. на общото събрание на акционерите на Дружеството. КФН отнема лиценза за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на вземания и одобрява Николинка Димитрова Димитрова-Рангелова за ликвидатор.
Предстои вписване на решението за ликвидация и ликвидатора в Търговския регистър, за което ще бъдете допълнително уведомени.


Публикувано на 04.09.2017 / 15.35 ч.

КФН, БФБ и Обществеността бяха уведомени, че на извънредното ОСА на Ризърв Кепитал АДСИЦ, проведено на 4 септември 2017 г., с единодушие на всички акционери беше прието решение за прекратяване на Ризърв Кепитал АДСИЦ и за започване на процедура по ликвидация на дружеството. За прекратяването ще е необходимо разрешение от Комисията по финансов надзор, съгласно чл. 28 от ЗДСИЦ, след издаването, на което, прекратяването на дейността и откриването на производство по ликвидация на Дружеството ще бъдат заявени за вписване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.


Публикувано 23.08.2017/ 16:20 ч.

На 23.08.2017г. пред КФН, БФБ и Обществеността беше оповестен консолидирания междинния финансов отчет на „Ризърв Кепитал" АДСИЦ към 30.06.2017 г., съдържащ информация по Наредба № 2 на КФН.


Публикувано 17.08.2017/15:25

Ризърв Кепитал АДСИЦ Ви уведомява, че на 17.08.2017 г. е погасило изцяло задължението си за изплащане на отложеното лихвено плащане (с решение на Общото събрание на облигационерите от 29.11.2016 г.), по емисията облигации на Дружеството, с ISIN BG2100018139, с първоначален падеж 05.12.2016 г., в размер на 100 000 евро, ведно с дължимата лихва, в полза на лицата, вписани в книгата на облигационерите, водена от „Централен депозитар“ АД, 3 (три) работни дни преди датата на първоначалният му падеж, съгласно условията определени с решение на Общото събрание на облигационерите.


Публикувано 15.08.2017/18:55

По решение на Съвета на директорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ, на длъжността Директор за връзка с инвеститорите е назначена г-жа Мария Кожухарова.
За контакт с Директора за връзки с инвеститорите – Мария Кожухарова:
София, 1000, ул. „Уилям Гладстон“ № 11, ет. 3, ап. 8
тел. +359 888 89 15 99
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


Публикувано 10.08.2017/ 15:15 ч.

Пред КФН, БФБ и Обществеността беше оповестено, че на 10.08.2017 г в Търговския регистър е вписано прехвърлянето на дружествените дяловете, които Ризърв Кепитал АДСИЦ продаде, а именно 100% от притежаваните дялове от дъщерното си дружество – „Ризърв Кепитал Мениджмънт“ ЕООД, с ЕИК 202377404, на българско физическо лице, за сумата от 3 750 лева, която цена е над пазарната стойност на актива, съгласно пазарната оценка, изготвена от лицензиран оценител и спазвайки законовите норми.


 Публикувано 08.08.2017/ 17:50 ч.

Пред КФН, БФБ и Обществеността беше оповестено че на 08.08.2017 г. между „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ и „Корпоративна търговска банка“ АД (в несъстоятелност) (КТБ), се сключи спогодба, с която страните се договориха за прекратяване на търговско дело 1486 / 2017 по описа на СГС, VI-6 състав. Двете страни договориха условията и начина, по който „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ да заплати на КТБ сума в размер на 195 360 евро. „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ ще поеме за своя сметка дължимата се държавна такса по водене на делото, намалена наполовина в резултат от постигната спогодба. КТБ няма да претендира разноски по завеждане и водене на делото, в това число за адвокатско възнаграждение.


Публикувано 24.07.2017 / 15:15 ч.

На 24.07.2017 г. в Търговския регистър по партида на Дружеството беше публикувана Поканата за извънредно общо събрание на акционерите на "Ризърв Кепитал" АДСИЦ, насрочено за 04.09.2017 г. от 11:00 часа, в седалището на дружеството, за което са уведомени и КФН, БФБ, ЦД и Обществеността.


Публикувано 21.07.2017 / 14:25 ч.

Пред КФН, БФБ, ЦД и обществеността беше представена поканата за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на „Ризърв Кепитал" АДСИЦ, насрочено за 04.09.2017г. Поканата и писмените материалите, свързани с дневния ред на събранието в т.ч. и образецът на пълномощно за представляване на акционер в общото събрание, са на разположение на акционерите на предвидените от закона места, както и тук.


Публикувано 13.07.2017/ 10:50 ч.

На 13.07.2017г. пред КФН, БФБ и Обществеността беше оповестен междинния финансов отчет на „Ризърв Кепитал" АДСИЦ към 30.06.2017 г., съдържащ информация по Наредба № 2 на КФН.


Публикувано 08.06.2017/ 16:25 ч.

По Решение на Съвета на директорите, на 08.06.2017 г „Ризърв Кепитал" АДСИЦ сключи договор за прехвърляне на вземания (цесия), по силата, на който дружеството продаде вземането си от цедентен длъжник на българско юридическо лице, срещу заплащане на цена в размер на 20 000 евро (двадесет хиляди евро) или левовата и равностойност по официалния курс на БНБ – 1,95583 лева за едно евро, или сума в размер на 39 116,60лева (тридесет и девет хиляди сто шестдесет и шест лева и 60 стотинки)


Публикувано 08.06.2017/ 15:10 ч.

По Решение на Съвета на директорите, на 08.06.2017 г „Ризърв Кепитал" АДСИЦ сключи договор за прехвърляне на вземания (цесия), по силата, на който дружеството продаде вземането си от цедентен длъжник на българско юридическо лице, срещу заплащане на цена в размер на 46 000 евро (четиридесет и шест хиляди евро) или левовата и равностойност по официалния курс на БНБ – 1,95583 лева за едно евро, или сума в размер на 89 968,18 лева (осемдесет и девет хиляди деветстотин шестдесет и осем лева и 18 стотинки).


Публикувано 26.05.2017/ 13:36 ч.

С настоящето Ви уведомяваме, че в съответствие с решение на Общото събрание на облигационерите от 21.04.2017 г. и решение на Съвета на директорите на „Ризърв Кепитал" АДСИЦ („Емитент“) от 26.04.2017 г., за предсрочно погасяване на Облигациите, на 26.05.2017 г. Емитентът погаси задължението си за изплащане на Облигациите, както следва: главница, в размер на 300 000 евро и лихва - 94 444,44 евро, през системата на Централен депозитар АД.


Публикувано на 23.05.2017 / 16:06 ч.

По Решение на Съвета на директорите, на 23.05.2017 г „Ризърв Кепитал" АДСИЦ сключи договор за прехвърляне на вземания (цесия), по силата, на който дружеството продаде вземането си от цедентен длъжник на българско юридическо лице, срещу заплащане на цена в размер на 460 000 евро (четиристотин и шестдесет хиляди евро). Настоящата продажба е извършена с цел осигуряване на парични средства за предсрочното изплащане на облигациите на „Ризърв Кепитал" АДСИЦ, в изпълнение на решението на облигационерите от 21.4.2017 г. и на съвета на директорите на Дружеството, от 26.04.2017 г.


Публикувано 23.05.2017/ 11:30 ч.

На 23.05.2017 г. на КФН, БФБ и Банката - довереник на облигационерите, беше представен Отчет за изпълнение на задълженията по емисия корпоративни облигации с ISIN: BG2100018139, издадени от „Ризърв Кепитал" АДСИЦ, към 31.03.2017 г.


Публикувано 19.05.2017 / 13:10 ч.

На 19.05.2017 г., пред КФН, БФБ и Обществеността, беше представено Публичното уведомление за финансовото състояние на „Ризърв Кепитал" АДСИЦ - консолидирано, за първото тримесечие на 2017 г., съдържащо информация по Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриване на информация.


Публикувано 10.05.2017 / 11:25 ч.

На 10.05.2017г. г. в Търговския регистър по партида на Дружеството беше публикувана Поканата за редовното общо събрание на акционерите на "Ризърв Кепитал" АДСИЦ, насрочено за 12.06.2017 г. от 11:00 часа, в седалището на дружеството, за което са уведомени и КФН, БФБ и Обществеността.


Публикувано 09.05.2017 / 11:55 ч.

Пред КФН, БФБ и обществеността беше представена поканата за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на „Ризърв Кепитал" АДСИЦ, насрочено за 12.06.2017г. Поканата и писмените материалите, свързани с дневния ред на събранието в т.ч. и образецът на пълномощно за представляване на акционер в общото събрание, са на разположение на акционерите на предвидените от закона места, както и тук.


Публикувано на 26.04.2017 г. в 12:30 ч.

Ризърв Кепитал АДСИЦ Ви уведомява, че във връзка с гласуваните решения на проведеното на 21.04.2017 г. Общо събрание на облигационерите от емисията облигации издадени от Ризърв Кепитал АДСИЦ с ISIN BG2100018139, Съвета на директорите взе решение да приеме предложението и условията на облигационерите, относно предсрочно изплащане на Облигационния заем, както следва:

а) срок на изплащане на Облигациите: до 20 юни 2017 г.;
б) плащане за един брой Облигация: 120 евро, заедно с дължимата лихва по Облигацията към деня на плащането. При изпълнение на условията по б.“а“ и „б“, Облигационният заем се счита за изцяло погасен и по смисъла на чл. 86, ал. 1 от Правилника на „Централен депозитар“ АД срокът на емисията Облигации се приема за изтекъл. С получаване на плащане по Облигациите в съответствие с условията по б.“а“ и „б“ се счита, че облигационерите са изцяло удовлетворени в качеството им на кредитори на Дружеството по притежаваните от тях Облигации и че те се отказват от всякакви финансови и други претенции към Ризърв Кепитал в качеството му на емитент на Облигациите (за което облигационерите подписват и нотариално заверена декларация).

Протокола от заседанието на Съвета на директорите на Ризърв Кепитал АДСИЦ може да намерите тук.


Публикувано на 25.04.2017г. в 17:30 ч.

На 21 април 2017 г. се проведе общо събрание на облигационерите от първата емисия облигации с ISIN код: BG2100018139, издадени „Ризърв Кепитал” АДСИЦ, за което КФН, БФБ и обществеността бяха надлежно и своевременно уведомени.
Събранието се проведе на адреса на Дружеството - София 1408, район „Триадица”, бул. „Витоша” 139, вх. А, ет. 2, ап. 6, и на него присъстваха чрез представители облигационери, представляващи общо 2 500 броя Облигации или 100 % от всички издадени облигации.
Протокола от проведеното на 21.04.2017 г. Общо събрание на облигационерите от емисия облигации с ISIN код: BG2100018139, издадени от „Ризърв Кепитал” АДСИЦ е предоставен и на разположение на облигационерите на предвидените от закона места, както и тук.


Публикувано 25.04.2017 / 16:40 ч.

На 25.04.2017 г., пред КФН, БФБ и Обществеността, беше представено Публичното уведомление за финансовото състояние на „Ризърв Кепитал" АДСИЦ за първото тримесечие на 2017 г., съдържащо информация по Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриване на информация.


Публикувано 18.04.2017/ 17:10 ч.

Днес пед КФН, БФБ и Обществеността беше оповестен Одитирания годишен финансов отчет на "Ризърв Кепитал" АДСИЦ за 2016 г. – консолидиран.


Публикувано 29.03.2017/ 13:30 ч.

Днес пред КФН, БФБ и Обществеността беше оповестен Одитирания годишен финансов отчет на "Ризърв Кепитал" АДСИЦ за 2016 г.


Публикувано 24.03.2017/ 14:00 ч.

Днес, 24.03.2017 г. на КФН, БФБ и Обществеността (чрез Инвестор.бг) е представена Покана за свикване на Общо събрание на облигационерите по емисия корпоративни облигации с ISIN код: BG2100018139, издадени от "Ризърв Кепитал" АДСИЦ, която предстои да бъде публикувана в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията.
Общото събрание на облигационерите ще се проведе на 21.04.2017 г. от 14.00ч. на адрес: гр. София, бул. Витоша 139, вх. А, ет. 2, ап. 6. При липса на кворум, същото ще се проведе на 09.05.2017 г. от 14,00 ч. същото място при същия дневен ред, независимо от броя на представените на общото събрание облигации.
Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар" АД като облигационери, пет дни преди датата на общото събрание.
Поканата и писмените материали по дневния ред, в т.ч. образец на пълномощното за представляване на облигационер в общото събрание, са на разположение на заинтересованите лица на предвидените от закона места и тук.


Публикувано 28.02.2017/ 14:55

П о решение на Съвета на директорите на Ризърв Кепитал АДСИЦ,на длъжността Директор за връзка с инвеститорите, считано от 01.03.2017 г. е назначен г-жа Галя Братулева.


Публикувано 27.02.2017/ 16:40 ч.

На 27.02.2017 г. на КФН, БФБ и Банката - довереник на облигационерите, беше представен Отчет за изпълнение на задълженията по емисия корпоративни облигации с ISIN: BG2100018139, издадени от „Ризърв Кепитал" АДСИЦ, към 31.12.2016 г.


Публикувано 24.02.2017 / 15:20 ч.

На 24.02.2017 г., пред КФН, БФБ и Обществеността, беше представено Публичното уведомление за финансовото състояние на „Ризърв Кепитал" АДСИЦ за четвъртото тримесечие на 2016г. – на консолидирана основа, съдържащо информация по Наредба № 2 от 17.09.2003г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриване на информация.


Публикувано 25.01.2017 / 17:05 ч.

На 25.01.2017 г., пред КФН, БФБ и Обществеността, беше представено Публичното уведомление за финансовото състояние на „Ризърв Кепитал" АДСИЦ за четвъртото тримесечие на 2016г., съдържащо информация по Наредба № 2 от 17.09.2003г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриване на информация.