Обслужващо дружество

С цел по-бързото и успешно налагане на "Ризърв Кепитал" АДСИЦ в бранша и за реализиране на доходност от вложените инвестиции при минимум риск за акционерите, дружеството повери на „Ризърв Кепитал Мениджмънт" ЕООД, да изпълнява функцията на обслужващо дружество, по смисъла на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел.


„Ризърв Кепитал Мениджмънт" ЕООД е бързо развиваща се компания, специализирана в управлението на портфейли от просрочени вземания.


Екипът на дружеството имат за цел постигане на високи резултати като не прави компромис с добрия имидж на организацията и клиентите, които представлява, и опазване спокойствието и достойнството на задължените лица.