Одитор

„Грант Торнтон” ООД - Специализирано одиторско предприятие

Седалище и адрес на управление:
гр. София 1421, бул. „Черни връх”№
26, член на ИДЕС, рег. № 32

 www.gtbulgaria.com

Задължения на регистрирания одитор пред Одитния комитет:

  • Докладва на одитния комитет по основните въпроси, свързани с изпълнението на одита, като обръща внимание на съществените слабости в системите за вътрешен контрол на предприятието във връзка с процеса на финансово отчитане;
  • Представя ежегодна декларация за своята независимост от одитираното предприятие пред одитния комитет;
  • Информира ежегодно одитния комитет за всички други услуги, предоставяни на предприятието извън одита;
  • Обсъжда с одитния комитет заплахите за неговата независимост и предпазните мерки, приложени за смекчаване на тези заплахи, ако има документирани такива.